Hệ thống đã có gói 7 ngày & 15 ngày cho VIP mắt (livestream tháng). Các bạn có thể xem tại mục "Chọn khoảng thời gian" khi đặt hàng livestream. Cảm ơn!